AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

1. DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d'informació recollir a l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electònic, a continuació es reflexen les següents dades:
La empresa titular d'aquesta pàgina web és “Industrias Plastisan, S.A.”, amb domicili a la Travessia Industrial, nº 23 Bis, 08907 de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), amb CIF: A-08815201, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 5548, llibre 4849, secció 2ª, foli 127, full 64208, inscripció 1ª. Correu electrònic de contacte plastisan@plastisan.com.
La informació continguda a www.plastisan.com constitueix un servei d'informació dels diversos productes i serveis que ofereix “Industrias Plastisan, S.A.” (en endavant “Plastisan”) com a entitat que es dedica principalment al comerç d'articles de bany i fontaneria, a més d'exportació d'aquests i on s'ofereix accés a continguts del sector de diversa natura.

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS
L'accés al Web www.plastisan.com exigeix l'acceptació de les condicions d'ús que en cada moment estiguin vigents en aquest Web.

3. PROPIETAT INTEL.LECTUAL
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos , així com la informació i continguts que es recullen a www.plastisan.com estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “Plastisan”, i no és permesa, la reproducció total o parcial d'aquest Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “Plastisan” de conformitat amb l'exposat en els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.
L'usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquest Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estàn expressament reservats per "Plastisan".
“Plastisan” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per la deguda utilitzación dels continguts presentats al seu portal, executant totes les accions civils i penals que li corresponguin en càs d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

4. PROTECCIÓ DE DADES DE CAIRE PERSONAL
L'accés a la pàgina Web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l'usuari per part de “Plastisan”. No obstant això, es comunica que, en el cas que “Plastisan” sol·liciti dades personals, s'informarà degudament a l'usuari conforme a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Les Dades Personals que es recullen en els formularis o documents anàlegs de sol·licitud d'informació de “Plastisan” seran objecte de tractament mixt i s'incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a “Plastisan”.
La recollida i tractament mixt de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que a cada cas s'estableixi amb “Plastisan”, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l'usuari decideixi contractar.
“Plastisan” ha pres les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. S'adoptaran les mesures d'índole tècnica i organitzatives que persegueixin aconseguir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d'accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d'accés al Sistema d'Informació per la sol·licitud d'un usuari autoritzat.

5. COOKIES

Únicament per als casos que s'accedeixi al Web www.plastisan.com mitjançant un enllaç o bàner s'utilitzaran cookies. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seu, constant únicament a l'efecte de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existissin en el seu ordinador d'altres pàgines Web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè li avisi en pantalla que va ha rebre una cookie. Si l'usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina www.plastisan.com.

6. REGISTRE I CONTRASSENYA D'ACCÉS
“Plastisan” proporciona de forma confidencial a cadascun dels seus clients la possibilitat de triar un nom d'usuari i una contrasenya d'accés propis, la qual és única, personal i intransferible, sent condició necessària per accedir a determinats serveis inclosos en la Web.

"Plastisan" mai emmagatzemarà ni gestionarà les contrasenyes, ja que no són del seu coneixement.

L'usuari es compromet a preservar la confidencialitat de la seva contrasenya, podent sol·licitar la seva modificació en cas de pèrdua, coneixement per altres persones o qualsevol altra circumstància que impedeixi o dificulti el normal funcionament del seu accés.
“Plastisan” es reserva el dret a anul·lar discrecionalment l'accés d'algun usuari quan concorrin circumstàncies de les quals es presumeixin utilitzacions il·lícites.
L'usuari assumeix la plena responsabilitat i, per tant, totes les obligacions que es derivin de l'ús dels diferents catàlegs i productes als quals s'accedeix amb clau d'accés o per la utilització que d'ells realitzin terceres persones accedint amb la contrasenya de l'usuari.

7. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
“Plastisan” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l'ús dels continguts de la Web, sent d'exclusiva responsabilitat de l'usuari que accedeixi als mateixos.
En el mateix sentit, “Plastisan” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d'interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.
La Web de “Plastisan” conté enllaços a altres pàgines Web que poden resultar d'interès per als usuaris. “Plastisan” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent-se garantir el compliment de Polítiques de Privacitat adequades, motiu pel qual l'usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat..
“Plastisan” no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés al Web www.plastisan.com i/o en l'ús de les informacions contingudes en ella.
“Plastisan” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'accés de qualsevol usuari als continguts d'accés restringit, quan concorrin alguna dels circumstàncies descrites.

8. ENLLAÇOS
Tots els enllaços o links, hipertextual, profund, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc Web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitat i autoritzat prèviament i per escrit per “Plastisan”, i en defecte d'això els enllaços que s'estableixin a aquest Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d'inici.
Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a la disposició de l'usuari altres fonts d'informació que poguessin ser del seu interès.
“*Plastisan” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d'això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic plastisan@plastisan.com.

9. RESPONSABILITAT
En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, contingut, enllaços (links) i hipertextos inclosos en el Web www.plastisan.com.

10. POLÍTICA DE PRIVACITAT
Les Dades de Caràcter Personal recaptats mitjançant els diferents formularis de la Web estan subjectes als termes recollits en la nostra Política de Privacitat.

11. RESERVA

“Plastisan” es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d'efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l'accessibilitat a la Web per raons d'eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.
“Plastisan” es reserva el dret a incloure o retirar total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d'interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d'utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de L'Hospitalet del Llobregat, Barcelona, Espanya.
Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

© 2018 - “Industrias Plastisan, S.A.”
Tots els drets reservats.